Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Pressemelding

Nor Lines lanserer pilot for fremtidens kystkonsept

Samtidig som industrien vokser og næringslivet utvikler seg ser man at behovet for innenlands fremføring og transport stadig er økende. I all hovedsak dekkes det økende transportbehovet av norske og utenlandske vogntog med landbasert fremføring, noe som øker sikkerhets- og miljøutfordringene. Det er et uttalt ønske fra myndighetene og et generelt samfunnskrav at mer gods overføres fra vei til sjø, men utfordringer rundt frekvens og struktur på skipstrafikk har begrenset mulighetsrommet til næringslivet som er avhengig av regularitet og forutsigbarhet.  

 

Nor Lines Daily – samlasting på sjø.

For å sikre miljø- og kostnadseffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land som Norge. Nor Lines har gjennom hele 2018, i tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, utviklet tilsvarende mulighetsbilde for samlasting på sjø. Dette har resultert i at Nor Lines nå lanserer en pilot på et nytt produkt:

 

 Nor Lines Daily:

  • Med Kystruten som basis er man sikret daglige avganger langs hele kysten fra Bergen til Kirkenes.
  • Flere rederier har til sammen stilt rundt 20 kystgående skip til rådighet som bidrar til stor kapasitet og høy frekvens, samtidig som Samskip/Nor Lines supplerer med egen tonnasje.
  • Nor Lines sitt terminal- og agentnettverk sikrer en unik dør-til-dør framføring i hele landet med sjøtransport som hovedframføring. 
  • Alt koordineres via Nor Lines Daily-koordineringssenter og vil på sikt digitaliseres via ny it-plattform og app.

 

Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter tilgjengelig kapasitet på kystgående skip, samt koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking. Dette vil sikre en reel konkurrent til tradisjonell fremføring av gods på vei, dør-til-dør. Nor Lines har opprettet et eget koordineringssenter Trondheim for effektiv og sømløs administrasjon av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen. I en oppstartsfase er det gjennomført et større antall vellykkede partiforsendelser som har resultert i en formidabel miljø- og økonomisk gevinst for både kunder og samarbeidspartnere. Tiden er nå inne for å gå bredere ut i markedet og gi norsk næringsliv muligheten til å ta del i dette unike produktet.

 

Det er innsatsen til rederiene, agentene og egne lidenskapelige ansatte som har muliggjort denne satsingen og Nor Lines ser på Daily-produktet som en av de mest effektive tiltakene for å sikre bærekraftige transportløsninger i Norge for framtiden.

Product Manager Daily, Per Anders Brattgjerd, Trondheim, står til disposisjon på epost: daily@norlines.no og telefon: +47 95 17 69 25

 

Are Gråthen

Administrerende Direktør