Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

REKLAMASJONSSKJEMA

Retningslinjer i forbindelse med reklamasjoner

Dette er ment som en rettledning overfor våre kunder i forbindelse med reklamasjoner.


Følgende lovverk/alminnelige bestemmelser/befordringsvedtekter legges til grunn:

1. Sjøloven / Vegfraktavtale-loven
2. NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser)                                                
3. Nor Lines befordringsvedtekter for sjø-/landtransport

 

All reklamasjon skal registreres via Nor Lines internettsider med informasjon om

 

• Firmanavn, adresse, telefon og E-post

• Fraktbrevnummer/sendingsnummer

• Godstype/varens verdi

• Opplasting av aktuelle vedlegg som handelsfaktura, kopi av fraktbrev og bilder av skaden lastes opp.

 

http://www.norlines.no/kontakt-oss/reklamasjon

 

Krav om erstatning fremsettes uten ugrunnet opphold. For skjulte skader som først oppdages etter utlevering/utpakking gjelder følgende frister.

 

  1. Sjøloven setter frist på 3 dager etter utlevering.
  2. Vegfraktloven setter en frist på 7 dager ved internasjonal befordring, mens det ved innenriks befordring må reklameres uten ugrunnet opphold.

 

Alle erstatningskrav gjøres opp uten mva., det er kun de som ikke har fradragsrett for mva. som kan ta dette med i sitt krav. Det gods som er skadet skal for øvrig oppbevares til saken er ferdigbehandlet, og i dette ligger at godset skal være tilgjengelig for en eventuell besiktigelse. Ved totalskade / delskade må oppdragsgiver dokumentere at godset ikke har noen restverdi - jfr NSAB 2015 §17 og §18. Foreligger det en restverdi på godset, så begrenses speditørens ansvar tilsvarende.

 

Nor Lines anbefaler at transportbrukerne tar eventuelle skader på/tap av gods opp med sin vareassurandør såfremt sendingen er transportforsikret og det økonomiske tap er av en slik størrelsesorden at dette er fornuftig målt opp mot den avtalte egenandel. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at en vareassurandør må legge forsikringsverdien / vilkårene knyttet opp mot forsikringsavtalen til grunn for erstatningsberegning og ikke lovverket innenfor transportretten vi som transportør forholder oss til.

 

Stavanger, 2. mai 2016
NOR LINES AS